Yhdistys

Curatio on kaksikielinen aatteelinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1999 Paraisilla aktiivisten rakennusperinteen vaalijoiden toimesta. Perustajina oli niin alan asiantuntijoita kuin harrastelijoita, niin viranomaisia kuin tavallisia talonomistajia. Keskusteluja käytiin myös Paraisten kaupungin ja yrittäjien yhteistyöfoorumissa, ns. Pargas Ringenissä, sekä Karjaan kurssikeskuksen, Saaristomeren kehittämiskeskuksen ja Työvoimaviranomaisten kanssa, jotka kaikki osallistuivat hankeidean suunnitteluun.

Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry:n y-tunnus 1566879-1

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

§ 1. NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI

Yhdistyksen nimi on Byggnadsvårdförening i Åboland rf Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Paraisten kaupunki ja sen toiminta-alue kattaa Turunmaan ja Turku ympäristöineen. Yhdistys on kaksikielinen.

§ 2. TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoa paikallisesta rakennustavastamme ja siten säilyttää sen esteettinen ja kulttuurinen arvo sekä edistää ja pitää yllä tietoa ja tietotaitoa rakennuskulttuurista. Yhdistys tukee kestävää kehitystä.

§ 3. TOIMINTAMUODOT

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla ilman voiton tavoittelua yksityishenkilöille, yhteisöille ja yhdistyksille, yrityksille ja kunnille tietoa rakennussuojelusta. Yhdistys jakaa tietoa yleisen neuvonnan, kokousten, seminaarien, konferenssien ja näyttelyiden muodossa.Kierrättämällä vanhaa rakennusmateriaalia ilman voitontavoittelua, yhdistys edistää kestävää kehitystä.

§ 4. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yksityishenkilöitä, kuntia, kuntayhtymiä, yrityksiä, rekisteröityjä yhdistyksiä, muita yhteenliittymiä tai säätiöitä joilla on oikeuskelpoisuus. Yhdistyksen hallitus myöntää jäsenyyden. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä jättämällä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden kuukauden kuluessa yhdistyksen vahvistamasta eräpäivästä, tai jos tämä on toiminnallaan ollut haitaksi yhdistyksen toiminnalle tai vahingoittanut sen mainetta. Erotettu yhdistyksen jäsen voi alistaa erottamispäätöksen harkittavaksi (tutkittavaksi) yhdityskokouksessa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun erottamispäätös on annettu jäsenelle tiedoksi.

§ 5. JÄSENMAKSU

Jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

§ 6. HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta sekä vähintään 4 ja korkeintaan 10 jäsenestä, jotka vuosikokous valitsee. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä voi valita muita toimihenkilöitä hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintäin puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

§ 7. VIRKAMIEHET

Yhdistyksen toiminnanjohtajan sekä muun henkilökunnan ottaa palvelukseen ja vapauttaa tehtävästään hallitus.

§ 8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen maalis-huhtikuun aikana ja syyskokoukseen loka-marraskuun aikana. Varsinaiset kokoukset kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu vuosikokoukseen täytyy toimittaa jäsenille kirjeellä joka on lähetettävä viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun hallitus pitää sitä aiheellisena tai mikäli kymmenesosa (1/10) yhdityksen äänivaltaisista jäsenistä kirjallisesti vaatii sitä ilmoitetun asian käsittelemiseksi. Kokouskutsu ylimääräiseen kokoukseen lähetetään kirjeitse viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

§ 9. KOKOUSASIAT

Vuosikokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokous:

 1. yhdistyksen vuosikertomuksen hyväksyminen, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
 2. edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen
 3. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja päätös toimenpiteistä, jotka aiheutuvat yhdistyksen hallinnosta ja tilintarkastajien lausunnoista
 4. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous:

 1. hallituksen puheenjohtaja valitseminen seuraavaksi vuodeksi
 2. muiden hallituksen jäsenten valitseminen seuraavaksi vuodeksi
 3. kahden tilintarkastajan sekä varamiesten valitseminen
 4. seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen
 5. jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

§ 10. PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänienemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan ratkaisee vuosikokouksen puheenjohtajan ääni kokouksen päätöksen. Henkilövaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä ratkaistaan vaali arpomalla, mikäli äänet jakautuvat tasan.

§ 11. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Hallitus voi sen lisäksi määrätä yhden tai useamman luottamus- tai virkamiehen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

§ 12. VARAINHANKINTA

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa

 1. jäsenmaksuina jäseniltä
 2. avustuksin, lahjoituksin ja testamentein
 3. kierrättämällä käytettyä rakennusmateriaalia omakustannushintaan.

§ 13. TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja tilit päätetään vuosittain 31. joulukuuta. Kirjanpito on tehtävä ja tilit sekä yhdistyksen pöytäkirjat ja muut tarvittavat asiakijat toimitettava tilintarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus vuosikokoukseen on jätettävä hallituksella kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 14. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa ja siitä on ilmoitettava etukäteen kokouskutsussa. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta vaatii kahden kolmasosan (2/3) enemmistön annetuista äänistä.

§ 15. YHDISTYKSEN LAKKAUTTAMINEN

Yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen lakkauttamisesta. Päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Mikäli yhdistyksen kokous päättää lakkauttaa yhdistyksen on sen varallisuus käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen toiminta-alueella.