Hus och hem - bilden av vår kulturmiljö 

Projektnr 7553, Diarienr 4644/3570-2009

Projekttid: 1.11.2009 - 31.3.2012

 

Projektplan (pdf)

 

Projektet Hus och hem - bilden av vår kulturmiljö arbetar för att öka medvetandet om de åboländska bebyggda kulturmiljöerna och värden i dem. Verksamheten sker huvudsakligen i följande former:

-Byggnadskulturstigar

-Modellverksamhet för kulturmiljöundervisning i skolan.

-Byggnadsvårdsverkstäder

-Bildinsamligen Bilder från bygderna.

 Undervisningsmaterial

husohem2.jpg
Bild: Sagalunds museum


Verksamhet med skolor

På våren inleddes även samarbete med Axxells bygglinje i Pargas. Eleverna på bygglinjen har fått ta del av kunskap om arkitekturhistoria, samt information om hur äldre och eventuellt skyddade hus ska underhållas. På hösten inbjöds Axxells bygglinje och Åbo yrkeshögskolas restaureringslinje att ta del av Panu Kailas seminarium om färgsättningshistoria.

I början av höstterminen gjordes ett massutskick om projektet till alla skolor i Kimitoön och Väståboland, vilket hämtade fram flere nya samarbetspartners. Kulturmiljöstigar med inriktning på läroämnen bildkonst, historia, och natur och miljökunskap har hållits åt elever i olika åldrar i Pargas, Kimito och Rosala. Samarbetet har gett bättre förståelse för hur byggnadskulturundervisning kan användas i skolan. Till exempel har elever i bildkonst i Kimito gymnasium fått lära sig känna arkitekturstilar genom exempel på sin egen ort, medan eleverna i årskurs fem i Koivuhaan koulu har fått lära sig se historiens spår och lagringar i den bebyggda miljön i Pargas och elever i Hitis-Rosala skola har fått veta hur näringar och naturförhållanden format skärgårdsbyar.

 

 

husohem1.jpg

Bild: Curatio / John Björkman

Byggnadsvårdsverkstäder

Praktiskt kunnande om underhåll av byggnadsarvet har erbjudits i form av byggnadsvårdsverkstäder och ett byggnadsvårdsläger på Utö.

Verkstäder har ordnats i ytrestaurering av kakelugnar, fönsterunderhåll samt nyansering av målfärger. Verkstäderna har varit omtyckta – för fönsterunderhållsverkstaden i Kimito måste en extra dragare anlitas för att täcka efterfrågan! I april arrangerades ett byggnadsvårdsläger på Utö. En liten men entusiastisk skara byggnadsarvsvänner samlade sig för att tillsammans arbeta på öns gamla vapenlager och naturligtvis bekanta sig med det unika byggnadsarvet. I samband med lägret arrangerades även föreläsningar och upplysning om byggnadsskydd och -underhåll för lokalbefolkningen.

I Hus och hem -projektet publicerade vi ett finskspråkigt handledningshäfte om klanthus i mars 2012. Materialet finns också här i pdf-förmat:

Lankunpäätalot ja esimerkki korjauksesta

ISBN 978-952-93-0374-8

 

husohem4.jpg

Deltagare på byggnadsvårdslägret. Bild: Curatio / John Björkman


Föreläsningar, evenemang och annan verksamhet

Projektet har även deltagit i olika evenemang, seminarier och diskussionstillfällen med upplysningar, föredrag och arbetsdemonstrationer. Presentationer har hållits på bl.a. Åbolands Ungdomsförbunds temadag, i Korpo hölls ett diskussionstillfälle om skärgårdens båthustradition, och projektet deltog även i Sagalunds museums jubileumstemadag och byggnadsvård med presentationer och arbetsdemonstrationer. I september deltog projektet i Dagarna för Europas byggnadsarv med publika föreläsningar om Bebyggelsetraditioner i Åboland, samt kulturmiljövandringar i Pargas och Dalsbruk.

En bildinsamling ”Bilder från bygderna” har startats. Skolor och allmänheten har inbjudits att skicka in bilder på byggda miljöer de tycker är värdefulla. Utvalda bilder har publicerats i Åbo Underrättelser.

 

husohem5.jpg

Jan-Filip Schauman berättar om restaureringsarbetet av Kimito bagarstuga.
Bild: Sagalunds museum


Sammandrag av projektplan

Projektets målsättning är att öka barns och ungdomars kunskap om värden i den egna bebyggda kulturmiljön och bevarandemetoderna för den. I enlighet med förundersökningsprojektets resultat utgörs kontaktlänken till barn och ungdomar i första hand av några skolor. I dessa skolor bygger projektets pilotverksamhet upp modeller för integrering av byggnadskonstundervisning i undervisningen, tillsammans med elever och lärare. Tre grundskolor, varav ett finskspråkigt, 1-2 yrkesutbildande skolor och ett gymnasium deltar, representerande olika delar av Åboland. Uppgörande av uppgiftsbanor och dokumentation av bebyggt kulturlandskap i den egna närmiljön ingår, liksom skapande av bestående byggnadskulturstigar i Kimitoön och Väståboland. Eleverna engageras i att delta i byggnadsvårdsverkstäder utanför skoltid för att inspireras av praktisk byggnadsvård.  Verksamheten har utlovats synlighet ilokalpressen, vilket gör det möjligt för andra skolor att följa med arbetet och anamma modeller. Projektet deltar i den av Finlands Hembygdsförening utlysta Kulturmiljökampanjen 2010. Synergieffekter uppstår också genom samarbete med BMOL:s projekt Mistä olet? – koulujen kulttuuriympäristökampanja.

Det allmännyttiga projektet förverkligas inom ramen för EU:s Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 i enlighet med Leader programaxeln Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden, Leader -åtgärderna under axel 3; Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden. 

Projektfinansiering har beviljats av Sydvästra Finlands NTM-central, förordat av I samma båt -föreningen i enlighet med dess lokala utvecklingsprogram inom de nationella landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland

Projektets godkända kostnadskalkyl uppgår till 74 809,00 euro. Den offentliga finansieringens andel av den godtagbara finansieringen av projektet ar 75 %, dvs. högst 56 106,75 euro, av vilket EU:s andel är 45 % (max 25 248,03 €). Kommunernas andel av finansieringen är 20 % av den offentliga finansieringen (dvs. 20% av 75 %) och har godkänts av aktionsgruppen i Samma båt rf. Den privata finansieringsandelen av den godtagbara finansieringen av projektet är 25 %, dvs. högst 18 702, 25 €. För privatfinansieringsandelen står Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet, också Åbolands byggnadsvårdsandelslag deltar som projektpartner i samlande av privatfinansieringen.

 

Sluttraport.

 

lippu_ja_tunnuslause_svenska.jpgLogo_Leader_pieni.jpg