Stadgar för CURATIO
Byggnadsvårdsförening i Åboland rf§ 1. NAMN, HEMORT, SPRÅK

Föreningens namn är Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f., Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y.. Föreningens hemort är Pargas stad och dess verksamhetsområde omspänner Åboland och Åbo med omnejd. Föreningen är tvåspråkig.

 

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att sprida kunskap om vårt regionala byggnadsskick för att sålunda bevara dess estetiska och kulturella värde samt att främja och upprätthålla kunskap och kunnande om byggnadskultur. Därtill strävar föreningen till att främja hållbar utveckling.

 

§ 3. VERKSAMHETSFORMER

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att utan vinstsyfte erbjuda personer, samfund, föreningar, företag och kommuner information om byggnadsvård. Föreningen sprider kunskap i form av allmän informationsverksamhet, möten, seminarier, konferenser och utställningar. Genom att utan vinstsyfte befrämja återbruk av begagnat byggandsmaterial gynnar föreningen hållbar utveckling.

§ 4. MEDLEMMAR

Till medlem i föreningen kan antas personer, kommuner, samkommuner, företag, registrerade föreningar, övriga sammanslutningar eller stiftelser som äger rättsförmåga. Föreningens styrelse beviljar medlemskap. En medlem i föreningen har rätt att utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan hos styrelsen eller dess ordförande, eller genom att anmäla om utträde till föreningsmötets protokoll. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen, om denna har underlåtit att betala sin medlemsavgift inom sex månader från den förfallodag som föreningsmötet fastställt, eller om denna genom sin verksamhet har varit till förfång för föreningens verksamhet eller skadat dess rykte. En utesluten föreningsmedlem kan underkasta uteslutningsbeslutet för prövning på föreningsmöte genom att därom skriftligen meddela styrelsens ordförande inom trettio (30) dagar efter att medlemmen underrättats om uteslutningsbeslutet.

 

§ 5. MEDLEMSAVGIFT

Medlemmar erlägger den medlemsavgift, som årsmötet besluter om.

 

§ 6. STYRELSEN

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av en ordförande och minst 4 och högst 10 medlemmar, samtliga utsedda av årsmötet. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt kan utse övriga funktionärer utom styrelsen. Styrelsen beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller vice ordförande inberäknad, är närvarande.

§ 7. TJÄNSTEMÄN

Föreningens verksamhetsledare samt eventuell annan personal anställs och entledigas av styrelsen.

 

§ 8. FÖRENINGENS MÖTE

Föreningen sammankommer årligen till vårmöte mars-april månad och höstmöte oktober- november månad. Ordinarie möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen till ordinarie mötet skall tillställas medlemmarna genom brev som sänds senast åtta (8) dagar innan mötet. Extra möte skall hållas då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det för att handlägga ett angivet ärende. Möteskallelse till extra möte sänds per brev senast åtta (8) dagar innan mötet.

 

§ 9. MÖTESÄRENDEN

Vid årsmöten behandlas följande ärenden:

Vårmöte:

 1. godkännande av föreningens årsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande
 2. fastställelse av bokslutet för föregående räkenskapsperiod
 3. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och beslut om åtgärder som föreningens förvaltning och revisorernas utlåtande eventuellt föranlett
 4. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

 

Höstmöte:

 1. val av styrelseordförande för följande år
 2. val av övriga styrelsemedlemmar för följande år
 3. val av två revisorer jämte ersättare
 4. fastställelse av verksamhetsplan och budget för nästa år
 5. fastställelse av medlemsavgiftens storlek
 6. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

§ 10. BESLUTSFATTANDE PÅ FÖRENINGSMÖTET

Vid föreningsmötet har varje medlem en (1) röst. Ärendena avgörs vid föreningsmötet med enkel röstövervikt. Faller rösterna lika avgör årsmötets ordförandens röst mötets beslut. Vid personval och slutna omröstningar avgörs valet genom lottning då rösterna faller lika.

 

§ 11. TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller verksamhetsledaren. Styrelsen kan därutöver förordna en eller flera förtroende- eller tjänstemän att teckna föreningens namn.

 

§ 12. MEDELANSKAFFNING

Föreningen skaffar medel för sin verksamhet

 1. genom medlemsavgifter från medlemmarna
 2. genom bidrag, donationer och testamenten
 3. genom förmedling av begagnat byggnadsmaterial till självkostnadspris.

§ 13. RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret och räkenskaperna avslutas årligen den 31 december. Bokslutet skall uppgöras och räkenskaperna jämte föreningens protokoll och andra nödiga handlingar överlämnas till revisorerna tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen till årsmötet skall överlämnas till styrelsen två veckor före årsmötet.

 

§ 14. STADGEÄNDRING

Dessa stadgar kan ändras av föreningens möte och om detta skall på förhand framgå i möteskallelsen. Beslut om ändring av dessa stadgar erfordrar två tredjedels (2/3) majoritet av de avgivna rösterna.

 

§ 15. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningens möte fattar beslut om upplösning av föreningen. För beslut erfordras minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. Om föreningens möte besluter upplösa föreningen bör dess tillgångar disponeras för att främja föreningens syfte inom dess verksamhetsområde.